X
banner
Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen

hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak

anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES:

‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI"

olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu

siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi

gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda

bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda

yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni

(RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da

yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin

konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında

tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan

amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet

sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu

sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik

ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri

maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi

üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış

fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik

hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır.

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar

geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar

geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı

Adres

Telefon

Faks

Eposta

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

Teslimat Adresi

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini

(türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde

yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün

temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine

kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır.

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar

geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar

geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil

satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam

(KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

 

7.4.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından

ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura

adresine sipariş ile birlikte

teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu

ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön

bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi

verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi

elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından

evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen

ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve

teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve

taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi

aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet

sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın

gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün

ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı

saklıdır.

 

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte

belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları

işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî

olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde

işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini

koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi,

ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi

dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite

ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine

getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine

getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak

tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade

edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu

Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme

konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi

halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini

kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın

gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi

kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün

bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi

halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya

ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden

öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya

geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme

konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini

kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme

konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin

engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep

etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde

ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine

nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise,

ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün

içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına

iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin

ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden

sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile

ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu

tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda

belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta

adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden

mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama,

bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu

sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen

iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce

muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı

mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin

hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin

özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet

kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

 

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı

hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte

kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde,

SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte

kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin

bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini

ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine

kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde

karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken

verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu

bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın

ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve

taahhüt eder.

 

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken

yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul

ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler

tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

 

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde

kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici

şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına

tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri

kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.)

işlemlerde bulunamaz.

 

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın

kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya

işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu

linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir

web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web

sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği

taşımamaktadır.

 

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da

birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen

sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari

tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal

ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından

dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

10. CAYMA HAKKI

 

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin

olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa

teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek

şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe

göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet

sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı

tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin

onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı

kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya

aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda

bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük

süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde

bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı

Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması

şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası,

(İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun

düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği

takdirde tamamlanamayacaktır.)

 

b) İade formu,

 

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart

aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi

gerekmektedir.

 

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından

itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına

sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade

almakla yükümlüdür.

 

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın

değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında

SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi

içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen

değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

 

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından

düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya

kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları

doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt

parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler,

çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan

mallar, Alıcı’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı

takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim

edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün

olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve

dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa

edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, ile

ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının,

veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf

malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi

Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce,

tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının

kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo,

bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler

ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi

için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları

gerekir.

 

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda

temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı

sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını

kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara

başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve

her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun

gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini

kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar,

aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim

yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları

hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin

bilgiler aşağıdadır:

 

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

 

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68.

Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda

ilçe tüketici hakem heyetlerine,

 

b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan

uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

 

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00

(ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem

heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

14. YÜRÜRLÜK

 

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi

gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI

tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal

düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

SATICI:

ALICI:

TARİH:

En Çok Aranan Kelimeler: